Alimenty

Alimenty

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia, najczęściej pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych przez zobowiązanego.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa (artykuł 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli zapewnienie dziecku odpowiednich środków utrzymania w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Obowiązek płacenia alimentów ustaje w momencie, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość alimentów zawsze ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz sytuacji finansowej zobowiązanego.

Alimenty najczęściej kojarzone są ze świadczeniem płaconym przez rodziców na rzecz dzieci. Jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo dokładnie określa, kto może ubiegać się o alimenty. 

Do grupy tej należą krewni w linii prostej. 

 

O alimenty mogą ubiegać się:

 • dzieci od rodziców,
 • rodzice od dzieci,
 • dzieci przysposobione, 
 • małżonkowie rozwiedzeni,
 • małżonkowie pozostający w separacji,
 • pasierb od ojczyma lub macochy.

 

Obowiązek alimentacyjny ciąży również na dziadkach i rodzeństwie.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego, przede wszystkim w sprawach o uzyskanie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, uregulowanie władzy rodzicielskiej i wiele innych.

Pomagamy tym wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, a na ich utrzymanie powinni łożyć inni członkowie rodziny. Nasz zespół składający się z psychologów, psychoterapeutów, adwokatów, mediatorów i wielu innych specjalistów z szerokimi i praktycznymi kompetencjami, jest w stanie zapewnić wszystkim potrzebującym wsparcie na najwyższym poziomie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że udział w rozprawie sądowej, nawet tej o alimenty jest dla wielu osób wydarzeniem bardzo stresującym. Dlatego naszym Klientom jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty, polecamy polubowne załatwienie sprawy. Jeśli dojdzie do ugody, wtedy bez udziału sądu (np. na mocy zawartej umowy cywilnej) osoba zobowiązana do płacenia alimentów dobrowolnie wywiązuje się z tego obowiązku na rzecz osoby uprawnionej. Niewątpliwie jest to najlepsze rozwiązanie. 

Nie zawsze jednak udaje się dojść do porozumienia, wtedy konieczne jest wstąpienie na drogę sądową.

Aby sąd mógł zasądzić alimenty, należy złożyć pozew oraz dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające opisaną w pozwie sytuację oraz potrzeby wnioskującego. Pozew o alimenty powinien zawierać: dane osobowe i adresowe, kwotę, o jaką się wnioskuje, termin płatności oraz uzasadnienie roszczenia.

Należy mieć na uwadze, że wysokość zasądzonych alimentów z czasem można zmienić. O zmianę wysokości zasądzonych alimentów może wystąpić każda ze stron i ubiegać się o:

 • podwyższenia alimentów,
 • zmniejszenia alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe świadczy kompleksową pomoc w sprawach o alimenty. 

W zakres naszych usług wchodzi: 

 • profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne, 
 • przygotowanie stosownych dokumentów,
 • pomoc detektywistyczną w ustaleniu rzeczywistych dochodów zobowiązanego lub uprawnionego do alimentów,
 • sporządzanie wniosków i pozwów o alimenty,
 • sporządzenie pism o uzyskanie bądź obniżenie alimentów, 
 • uczestnictwo w negocjacjach między stronami,
 • reprezentowanie przed sądem wszystkich instancji,
 • pomoc prawna w egzekucji alimentów. 

Nasi Klienci przez cały czas otoczeni są kompleksową opieką prawną, zawsze mogą liczyć na nasz profesjonalizm i zaangażowanie, a także dużą wiedzę merytoryczną oraz stały kontakt w trakcie prowadzonej sprawy.

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

 

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62