Podział majątku

Podział majątku wspólnego

Decyzja o rozwodzie to zamknięcie pewnego rozdziału w życiu – zakończenie obecnego związku i układanie niemal wszystkiego na nowo. Choć wydarzenia prowadzące do zerwania więzi emocjonalnej, zaufania i pożycia małżeńskiego mogły nastąpić bardzo szybko, to ostateczne uregulowanie wielu kwestii związanych z rozwodem zajmuje niemało czasu. Jednym z największych wyzwań jest podział majątku po rozwodzie.

Majątek osobisty – czyli czym nie trzeba się dzielić

Nie cały dobytek podlega podziałowi. Poza częścią wspólną, którą szerzej omówimy poniżej, każdy z małżonków wnosi do małżeństwa tzw. majątek osobisty. Składają się na niego między innymi takie elementy, jak:

  • majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa,
  • darowizny i spadki otrzymane podczas trwania małżeństwa, o ile w testamencie czy akcie darowizny nie zaznaczono, że są przeznaczone dla obojga małżonków,
  • uzyskane przez jednego z małżonków nagrody i premie za osobiste osiągnięcia,
  • odszkodowania za wypadki lub zadośćuczynienia za krzywdy,
  • tantiemy z praw autorskich, wynagrodzenia z praw własności,
  • przedmioty, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jednego z małżonków (np. ubrania).

Opisana powyżej część majątku nie jest rozpatrywana jako element wspólnoty majątkowej i nie podlega podziałowi – w całości należna jest jednemu z partnerów.

Z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile nie podpisano intercyzy) pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wszystko, co uda im się zarobić, nawet jeśli jedno z nich nie pracuje, staje się majątkiem wspólnym. Dotyczy to w szczególności wynagrodzeń za pracę czy zysków osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, dochodów z majątku wspólnego, jak i osobistego (np. z tytułu wynajmu mieszkania) czy otrzymywanych świadczeń socjalnych. 

Majątek wspólny podlega podziałowi po rozwodzie – najważniejsze jest więc dokładne oddzielenie go od majątków osobistych i wypracowanie sposobu na jego podział. Szczególnie problematyczne jest to w przypadku wieloletnich związków i sytuacji, w których np. pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania (wchodzącego w skład majątku osobistego) zostały wykorzystane jako część zapłaty za kolejne – czyli nastąpiła tzw. surogacja. 

Polubowny podział majątku – najlepszy sposób na rozwiązanie problemu

Oczywiście najszybszym, najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest podział majątku w ramach ugody zawartej pomiędzy rozchodzącymi się małżonkami. Jako Centrum Rodzinne i Rozwodowe stawiamy sobie za cel pomaganie w wypracowaniu właśnie takiego porozumienia. Co zyskuje się, dzięki zawarciu ugody? Wśród kilku wartych wymienienia zalet jest:

  • znacznie szybszy przebieg procesu – niepotrzebny staje się wniosek o podział majątku,
  • zredukowane koszty sądowe związane z podziałem majątku – zarówno z powodu uniknięcia dodatkowego postępowania, jak i konieczności powoływania biegłego,
  • większa kontrola nad przebiegiem postępowania – to małżonkowie zachowują największy wpływ na kształt wypracowanego porozumienia,
  • mniejszy stres – unika się długiej i wyczerpującej emocjonalnie batalii prawnej o każdy element wspólnego majątku.

Kompleksowa pomoc przy podziale majątku i nie tylko

Oczywiście nie każde małżeństwo udaje się zakończyć polubownie i podzielić wspólne środki na drodze mediacji czy negocjacji. Zawsze jednak warto spróbować szukać porozumienia lub przynajmniej sposobu na usprawnienie przebiegu samego postępowania i zredukowania związanego z nim stresu. Centrum Rodzinne i Rozwodowe stawia sobie za cel pomoc rodzinom stającym w obliczu rozwodu – zarówno od strony formalnej (wniosek o podział majątku, udział w postępowaniu i pomoc prawna), jak i emocjonalnej. 

 

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62