Rozwód – słowo, które chyba każdemu kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Nie zmienia to jednak faktu, że niejednokrotnie nie ma innego wyjścia, niżeli podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa. Ten oto artykuł wskaże Ci niezbędne informacje, jak skutecznie to zrobić.

Podstawowe informacje na temat pozwu

Pozew o rozwód, podobnie z resztą jak każdy inny pozew składany do sądu, musi spełniać pewne kryteria formalne, od których uzależnione jest nadanie mu prawidłowego biegu. Sporządzając pozew rozwodowy należy przede wszystkim oznaczyć sąd, do którego pozew jest kierowany. Wymagane jest także podanie imienia i nazwiska stron oraz ich miejsca zamieszkania, numeru PESEL osoby składającej pozew i oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku jest to po prostu „pozew o rozwód”). Należy również zawrzeć żądanie pozwu, czyli rozwiązanie stosunku małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie małżonka. Można też (i warto) zamieścić w treści pozwu wniosek o zwrot kosztów procesu, nawet jeśli można uczynić to na dalszym etapie postępowania.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli chociażby jeden z małżonków zamieszkuje nadal w okręgu danego sądu lub ma tam miejsce zwykłego pobytu. Warto nadmienić tutaj, że ostatnie miejsce zamieszkania nie musi być wspólnym miejscem zamieszkania. Wystarczy, żeby małżonkowie zamieszkiwali, nawet jeśli osobno, w okręgu tego samego sądu. Jeżeli zaś ich miejsca zamieszkania położone są w okręgach różnych sądów, to wówczas sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, czyli tego z małżonków, przeciwko któremu skierowany jest pozew. Jeśli jednak zdarzyło by się tak, że nie da się ustalić miejsca zamieszkania współpozwanego małżonka, to wtedy sądem okręgowym, który rozpozna sprawę, będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby wnoszącej pozew. Aby sprawa ostatecznie znalazła się w sądzie, trzeba złożyć pozew w biurze podawczym sądu lub nadać go przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.

Czy rozwód uszczupli nasz portfel?

Nie ma się co oszukiwać, rozwód nie tylko nie należy do rzeczy przyjemnych, ale też tanich. Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 600 zł – niezależnie od tego czy wnioskujesz o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez. Opłatę uiszcza strona powodowa (wnosząca pozew) przy składaniu pozwu. Są jednak pewne wyjątki od tej sytuacji. Powód może postarać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Aby tak się stało, należy złożyć na formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Gdyby darzyło się jednak, że strony pojednają się w trakcie postępowania przed sądem I instancji i do rozwodu ostatecznie nie dojdzie, a co za tym idzie – pozew rozwodowy zostanie cofnięty, sąd zwróci stronie uiszczoną opłatę w całości. Jeżeli strony pojednają się zaś przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, sąd zwróci już tylko połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeżeli niniejszy artykuł nie pomógł Ci zdecydować, co powinieneś zrobić w sprawie swojego małżeństwa – nie budzi to zaskoczenia. Sprawy rodzinne, małżeńskie czy też z zakresu opieki nad dziećmi są jednymi z najtrudniejszych, z jakimi prawnicy muszą się mierzyć w swojej zawodowej karierze, nie tyle na płaszczyźnie formalno-prawnej, co społeczno-obyczajowej. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku podejmowania decyzji w takich kwestiach. Całe szczęście, nie jesteś pozostawiony samemu sobie. Centrum Rodzinne i Rozwodowe zapewnia kompleksową pomoc zarówno z zakresu prawa, jak i psychologiczną. Może więc zamiast walczyć ze swoimi przekonaniami i kodeksami, przyjdź do nas i skorzystaj z naszej oferty.